Starfs- og siðareglur

Hér að neðan má nálgast starfs- og siðareglur stjórnar Neytendasamtakanna

 
Starfsreglur stjórnar Neytendasamtakanna
 
1. gr. Skipan stjórnar
Stjórn Neytendasamtakanna er skipuð 13 mönnum, þ.e. tólf stjórnarmönnum og formanni samtakanna.
 
2. gr. Skipting starfa innan stjórnar
Í upphafi hvers kjörtímabils skal stjórn kjósa stjórnarmenn sem sinna störfum varaformanns, gjaldkera og ritara stjórnar. Öllum stjórnarmönnum er frjálst að bjóða sig fram í þau störf og ræðst atkvæðagreiðsla á því hver fær flest atkvæði.
 
3. gr. Hlutverk stjórnar
Stjórn Neytendasamtakanna er æðsta vald í málefnum samtakanna milli þinga og ber ábyrgð á starfsemi samtakanna í samræmi við lög þeirra. Stjórn tekur ákvarðanir í málum sem snerta rekstur samtakanna og skipulag starfseminnar, fylgir eftir stefnumótun þings samtakanna og tekur afstöðu til stefnumarkandi mála sem samtökunum berast.
Stjórn annast ráðningu framkvæmdastjóra samtakanna og heyrir framkvæmdastjóri beint undir stjórn samtakanna.
Stjórn skal á hverju ári samþykkja rekstraráætlun eftir tillögu framkvæmdastjóra. Allar skuldbindingar sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á rekstrarhæfi samtakanna og ekki er gert ráð fyrir í rekstraráætlun þarf stjórn að samþykkja.
 
4. gr. Fundir stjórnar
Á fundum stjórnar skal formaður leggja til þau mál og þau gögn sem þarf að fjalla um á fundinum. Fyrir hvern fund skal formaður, með rafrænum hætti, senda stjórn fundarboð með dagskrá fundarins og öll fundargögn skulu fylgja með fundarboði, nema ómögulegt sé að senda slík gögn samhliða fundarboði eða ef um trúnaðargögn er að ræða. Stjórnarmönnum er jafnframt heimilt að fara fram á það fyrir hvern fund stjórnar að tiltekin atriði skuli rædd.
Á fundum stjórnar skal framkvæmdastjóri tilkynna stjórn um fjárhagsstöðu samtakanna auk þess sem fjárhagsstaðan skal borin saman við rekstraráætlun. Mánaðarlega skal framkvæmdastjóri senda stjórn á rafrænan hátt yfirlit yfir stöðu bankareikninga, yfirlit yfir útistandandi kröfur næstu 30 daga og yfirlit viðskiptakrafna til greiðslu næstu 30 daga.
Fundargerð skal haldin um fundi stjórnar þar sem ákvörðunartökur eru rekjanlegar. Birta skal fundargerð á vefsíðu samtakanna, þó skal ekki birta upplýsingar um þau mál sem trúnaðar þarf að ríkja um. Bóka skal trúnaðarmál sérstaklega utan fundagerðar.
Á stjórnarfundum skal formaður leggja áherslu á að leggja fram mál án þess að stjórna útkomunni.
Ef mikið liggur við sem kallar á skjótar ákvarðanir er stjórn heimilt að afgreiða mál með rafrænum hætti sé það nauðsynlegt vegna eðli málsins enda liggi allar nauðsynlegar upplýsingar máls fyrir svo hægt sé að taka skynsamlega ákvörðun.
 
5. gr. Ábyrgð stjórnar
Stjórn Neytendasamtakanna ber ábyrgð á rekstri og starfsemi samtakanna í samræmi við lög þeirra. Stjórnarmenn eru ábyrgir fyrir því að góðir stjórnarhættir séu viðhafðir og skulu hafa eftirlit með því að samtökin geti staðið við skuldbindingar sínar.
 
6. gr. Starfsskyldur
Stjórnarmenn skulu gegna störfum sínum af alúð og samviskusemi og fara eftir siðareglum stjórnar samtakanna.
 
7. gr. Boðun funda o.fl.
Formaður boðar stjórnarfundi með rafrænum hætti með minnst þriggja daga fyrirvara, nema brýn nauðsyn beri til að boða fund með skemmri fyrirvara. Þegar svo ber undir skal formaður sýna fram á að
Ef stjórnarmaður sér sérstaka ástæðu til þess að halda stjórnarfund vegna tiltekins máls getur hann krafist þess og verður sá fundur að fara fram innan tveggja vikna frá því að krafan barst.
 
8. gr. Hæfi stjórnarmanna og möguleg hagsmunatengsl
Um almennt hæfi stjórnarmanna til meðferðar einstakra mála fer samkvæmt almennum hæfisreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og skal sá sem er vanhæfur ekki taka þátt í meðferð máls eða undirbúningi þess. Stjórnarmenn gæta sjálfir að hæfi sínu og skuldbinda sig til þess að gera formanni samtakanna viðvart ef þeir telja sig ekki hæfa til meðferðar máls. Stjórn er heimilt að meta hæfi viðkomandi stjórnarmanns ef vafi er um það hvort viðkomandi sé hæfur eður ei. Stjórnarmaður skal ekki taka ákvörðun sem varðar aðila tengda honum og hafi viðkomandi stjórnarmaður ekki talið sig vanhæfan til meðferðar slíks máls skal hann þó gera stjórn grein fyrir tengslum sínum og mun stjórn þá meta hæfi hans.
Formaður samtakanna, ritari stjórnar og gjaldkeri stjórnar skulu vera lögráða og mega ekki á síðustu þremur árum hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um fjármálafyrirtæki, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um bókhald, lögum um ársreikninga, lögum um gjaldþrotaskipti eða lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda.
 
9. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda
Stjórnarmönnum ber að gæta þagnarskyldu um það sem þeir kunna að verða áskynja í störfum sínum og leynt á að fara. Stjórnarmenn skulu undirrita yfirlýsingu um trúnaðarskyldu þegar þeir taka sæti í stjórn samtakanna.
 
10. gr. Meðferð persónuupplýsinga
Þegar unnið er með persónulegar upplýsingar eða upplýsingar sem eru til þess fallnar að geta verið persónugreinanlegar, þ.e. upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til ákveðins einstaklings, skal farið með slíkt samkvæmt lögum um persónuvernd nr. 77/2000. Þegar ekki lengur er málefnaleg ástæða til þess að varðveita slík gögn, t.a.m. með vísan til laga um persónuvernd, skal þeim eytt.
 
11. gr. Lánveitingar
Allar lánveitingar til stjórnarmanna, starfsmanna eða annarra aðila eru óheimilar.
 
12. gr. Fjölmiðlar og ábyrgð út á við
Formaður samtakanna kemur fram fyrir hönd samtakanna á opinberum vettvangi, t.a.m. í samskiptum við fjölmiðla. Stjórnarmönnum, öðrum en formanni samtakanna, er þó heimilt að koma fram fyrir hönd samtakanna á opinberum vettvangi með samþykki formanns, enda er það metið svo að viðkomandi stjórnarmaður sé betur til þess fallinn að fjalla um tiltekið málefni.
 
Gildistaka
Reglur þessar taka strax gildi.
Reykjavík, 24. apríl 2017.

Starfsreglur stjórnar Neytendasamtakanna (PDF)

 

 

Siðareglur stjórnar Neytendasamtakanna

1. gr. Markmið og gildissvið
Markmið þessara reglna er að skilgreina það hátterni og viðmót sem ætlast er til að stjórnarmenn Neytendasamtakanna sýni í sínum störfum fyrir samtökin. Reglurnar gilda um alla stjórnarmenn og einnig þá sem taka að sér trúnaðarstörf fyrir hönd stjórnar.
1. Sem stjórnarmenn samtakanna hlítum við þeim lögur og reglum sem samtökin starfa eftir.
2. Við viðhöfum gagnrýna hugsun í störfum okkar með hagsmuni samtakanna og neytenda að leiðarljósi.
3. Við störfum að heilindum og gætum þess að hagsmunir okkar skarist ekki við hagsmuni samtakanna eða neytenda og gætum að persónuleg tengsl hafi ekki áhrif á störf okkar.
- Við störfum eftir almennum stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Þannig skal sá sem er vanhæfur ekki taka þátt í meðferð máls eða undirbúningi þess. Stjórnarmenn gæta sjálfir að hæfi sínu og skuldbinda sig til þess að gera formanni samtakanna viðvart ef þeir telja sig ekki hæfa til meðferðar máls. Stjórn er heimilt að meta hæfi viðkomandi stjórnarmanns ef vafi er um það hvort viðkomandi sé hæfur eður ei.
- Stjórnarmenn þiggja ekki boðsferðir, gjafir eða styrki sem tengjast stjórnarsetu þeirra nema slíkt hafi upplýsingagildi fyrir samtökin.
- Allar ákvarðanir um þátttöku stjórnar- eða starfsmanna í boðs- eða kynnisferðum skulu teknar af stjórn.
4. Við gætum trúnaðar og nýtum ekki trúnaðarupplýsingar sem við höfum vitneskju um í starfi okkar til fjárhagslegs ávinnings.
5. Við erum bundin þagnarskyldu um það sem við kunnum að verða áskynja í störfum okkar varðandi viðskiptavini samtakanna og helst sú skylda þegar störfum líkur.
6. Við vinnum markvisst að því að miðla þekkingu okkar samtökunum í hag og efla þekkingu okkar á starfsemi þeirra. Við leitumst við að vera vel upplýst um hvað fer fram innan samtakanna til að hafa góða þekkingu á því sem ætlast er til af okkur.
7. Við byggjum ákvarðanir okkar á eigin sannfæringu og á sjálfstæðu mat.
8. Stjórnarmenn standa vörð um heiður Neytendasamtakanna, því aðhöfumst við ekkert sem kynni að rýra álit samfélagsins á þeim, m.a. í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.
9. Við komum fram við aðra stjórnarmenn af virðingu og kurteisi óháð trú, kyni stjórnmálaskoðun eða annarri mögulegri aðgreiningu.
 
2. gr. Gildistaka
Reglur þessar taka strax gildi.
Reykjavík, 24. apríl 2017.

Siðareglur stjórnar Neytendasamtakanna (PDF)